Info utile iul. 4, 2021

Internarea și externarea pacienților


Internarea continuă

Pacienţii se internează în CARDIOREC atât în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate cât și în cel privat:

a) cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist din ambulatoriu pentru afecțiuni care nu sunt menționate ca urgență:
b) în urma unui consult efectuat într-unul din cabinetele ambulatoriului integrat;
c) în baza unei recomandări și planificări anterioare;
d) contracost, la cerere.

După efectuarea triajului epidemiologic pacientul este îndrumat spre recepția centrului etaj I unde, Registratorul/asistenta de la acest nivel preia pacientul, verifică în programul informatic al centrului dacă acesta este planificat pentru internare și confirmă prezentarea. Verifică documentaţia necesară internării, datele obligatorii din biletul de internare și calitatea de asigurat conform prevederilor legale în vigoare.

Acestea sunt reprezentate de:

1.bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist sau
2.scrisoare medicală de la medicul specialist din Ambulatoriul Integrat al spitalului cu indicație de internare/bilet de externare din spitalul Cardiorec cu indicație de revenire pentru internare;
3.act de identitate – Carte sau buletin de identitate;
4.documente suplimentare – pentru următoarele categorii:

* angajaţi: adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul zile de concediu medical acordate în ultimele 12 luni anterioare internării (poate fi prezentată pe parcursul internării);
* cetățeni străini: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănătate, eventual permis de ședere. alte documente medicale (bilet de externare, investigații etc);

5.cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile în care persoanele deţinătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii, sau:

* documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat în PIAS, prin intermediul programului ICMed;
* adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul;
* adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării PIAS nu se poate face dovada calităţii de asigurat;
* adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat;
* certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani (pentru copiii până la vârsta de 18 ani nu este necesară eliberarea unei adeverinţe).

 

Internarea de zi

1.Pacientul prezentat pentru internare/consultații în cadrul CARDIOREC, după efectuarea triajului epidemiologic de către personalul medical de serviciu, se îndrumă la recepția centrului de la etajul I unde, după verificarea planificării și confirmarea acesteia în programul informatic, este îndrumat/însoțit către laboratorul de explorări cardiace neinvazive pentru efectuarea electrocardiogramei.

După verificarea dacă biletul de trimitere este datat conform prezentării la medicul care internează pacientul, personalul de serviciu al recepției/desemnat efectuează activitățile descrise la capitolul ”Internarea continuă” pct. A – D și se deschide FSZ/este consultat de medicul în specialitatea patologiei pentru care s-a prezentat.

Registratorul completează datele paşaportale, inclusiv un număr de telefon al aparţinătorilor, setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi prevăzut în actele normative în vigoare, ce intră în responsabilitatea sa, anexează documentele prezentate de pacient în FSZ împreună cu consimţământul pacientului cu privire la actul internării.

Notifică numărul de înregistrare al FSZ, conform codului unic din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului. La finalizarea acestor activități, pacientul se îndreaptă spre zona în care se situează cabinetele medicale pentru efectuarea internărilor de zi.

Medicul efectuează examinarea clinică a pacientului și stabilește diagnosticul de internare în baza principiului că tratamentul și/sau investigațiile necesare nu se pot realiza în ambulator, decizia trebuind să corespundă criteriilor de internare de zi prevăzute în actele normative în vigoare, a faptului că starea pacientului nu necesită internare continuă iar internarea este o opţiune conformă cu Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi și contractată cu CJAS IF.

2. Asistenta îndrumă/însoțește, funcție de caz, pacientul pentru efectuarea investigațiilor/procedurilor recomandate și îl prezintă medicului curant din cadrul compartimentului Spitalizare de zi.

3.Medicul curant efectuează activitățile descrise la capitolul ”Internarea continuă” pct. 4, stabilește și înregistrează, procedurile medicale și paraclinice necesare precum şi, în caz de necesitate, tratamentul.

Vizita se înregistrează prin completarea datei şi orei de început a vizitei, precum şi data şi ora de sfârşit a vizitei.

Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi.

În condiţiile în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi se consideră că se impune internarea în regim de spitalizare continuă, se închide FSZ şi se deschide o FOCG.

 

Internarea pacienților din statele membre ale UE

1. Personalul recpției CARDIOREC efectuează verificarea identității pacientului și stabilirea statutului acestuia, ca făcând parte din una din următoarele categorii:

A.Pacienţi din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în cadrul spitalului de servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală. Pentru aceste servicii medicale, nu se solicită bilet de internare.

B.Pacienţi din statele membre ale UE/SEE/CE, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al PE şi al Consiliului, beneficiază în cadrul spitalului de:

– consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare. Acordarea serviciilor medicale se efectuează pe baza biletului de internare, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din acestea.

C. Pacienţi din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale cuprinse în Pachetul minimal de servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, sau de Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistenţa medicală spitalicească, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Serviciile din pachetul de bază se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

2. Asistenta de tură însoțește pacientul spre cabinetul medicului specialist care efectuează examinarea clinică a pacientului, stabilește diagnosticul şi decizia de internare în regim de spitalizare continuă sau de zi.

3. Odată stabilită conduita privind internarea, personalul recepției de la etajul I asigură înregistrarea și întocmirea formalităților de internare conform pașilor descriși la capitolele Internare continuă/de ZI.

 

 

Externarea pacientului din spital

1. Anunţarea pacientului, cel puțin cu o zi înainte, despre momentul şi data externării.

-Redactarea epicrizei și a scrisorii medicale si/sau a biletului de ieșire din spital, completarea certificatului de concediu medical , în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru, a altor documente medicale, în funcţie de caz.
-Eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente
-Completarea, după caz, a formularelor cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate – bilet de trimitere către unităţile sanitare ambulatorii sau cu paturi de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare
-Transmiterea către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital a datelor privind evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă
-Informarea medicului de familie al asiguratului ori, după caz, medicului de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu obligaţia ca acestea să conţină explicit diagnosticul stabilit, consulturile, investigaţiile, tratamentele efectuate şi alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului
-Recomandarea, în cazul în care consideră necesar, de servicii de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu
-Precizarea, explicit pentru pacient a schemei de tratament, regim igieno-dietetic, recuperare, supraveghere medicală post-spitalizare si perioada/data când acesta urmează să se prezinte pentru control medical la cabinetul medical din cadrul ambulatoriului integrat.

 

2. Pregătirea pacientului pentru externare

Definitivarea procedurilor pe care le are de efectuat (injecţii, administrare de medicaţie, pansamente, instruirea pacientului, etc)
Introducerea/verificarea şi codificarea tuturor procedurilor pe care le-a efectuat pacientul
Verificarea datelor paşaportale ale pacientului, CNP-ului, validarea cardului/adeverinţei de asigurat sau angajamentului de plată, a documentelor necesare achitării/scutirii sumei stabilite pentru coplată, precum și existenţa documentelor de externare pe care le înmânează pacientului
Predarea ţinutei şi a efectelor personale ale pacientului depozitate pe perioada internării în spaţiile special destinate şi amenajate ale garderobei
Înscrierea datelor personale ale pacientului necesare în Registrul unic
Externarea propriu-zisă a pacientului

 

3. Arhivarea FOCG/FSZ la secţia unde a fost internat pacientul.

 

 

 

 

Abonează-te la newsletter