Politica GDPR


În temeiul prevederilor art.12, art.13 si art.14 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene

Dragi pacienți,
Dragi vizitatori,

I. Societatea Cardio-Rec S.R.L (Centrul de Prevenție si Recuperare Cardiovasculara), cu sediul in Corbeanca, Sos. Unirii nr.187, înmatriculata la ORC Ilfov sub nr. J23/550/2012, având CUI 29064142, reprezentata prin Mihaela Sili, General Manager, in calitate de Operator, din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, si de abrogare a Directivei 95/46/CE al Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene (“Regulamentul nr.2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal”) va aduce la cunoștința, in calitatea dvs. de persoane vizate, următoarele:

II. Categoriile de date cu caracter personal pe care Cardio-Rec le prelucrează/utilizează

a) in relația sa cu pacienții, dat fiind specificul activității sale, constau in (i) date de identificare si respectiv de contact precum nume, prenume, data si locul nașterii, sexul, adresa de reședința/de domiciliu, cetățenie, adresa de e-mail, număr de telefon, ocupația, locul de munca, semnătura, inclusiv date unice de identificare precum număr unic de identificare, număr si serie act de identitate/pașaport, serie si număr certificat de naștere (pacient copil), date privind cardul european de sănătate, cont bancar, codul de asigurat in sistemul de asigurări sociale de sănătate (CID), statut asigurat, categoria de asigurat pentru asiguratul CNAS (ii) date relevante si necesare pentru cunoasterea generala a pacientului precum semnalmente fizice, înălțime, greutate si/sau alte semnalmente, date privind nivelul de instruire (iii) date privind rasa (iv) setul minim de date de sanatate pentru fiecare pacient, date privind starea de sanatate comunicate de pacient, de familia sa, antecedente personale, heredo-colaterale, condiții de viată si de munca, comportament (fumat, alcool), medicație anterioara, istoricul afecțiunii, date rezultate in urma investigatiilor medicale anterioare, date cu caracter medical privind consultațiile primite, medicația pacientului unde a fost tratat, date constând in diagnostice medicale de trimitere, date referitoare la tratamente si îngrijiri acordate (v) date privind operații /intervenții chirurgicale si respectiv traume suferite ori posibil a fi suferite, capacitați fizice/psihologice, date cuprinse in cardul de sănătate, biletul de trimitere, raportul medical, date din dosarul medical (vi) date de sanatate rezultate in urma investigațiilor medicale realizate de Cardio-Rec- examenului clinic inițial, examen clinic general, bilanțul biologic, date rezultate in urma investigației imagistice (tomograf, RMN, ecografie), in urma explorărilor funcționale (holter tensiune, holter EKG, test de efort) etc., după caz, -date privind boli cardiovasculare in familie, diagnostice stabilite de Cardio-Rec – la internare, la 72 de ore, in caz de deces, secundare, la externare (vii) date privind investigatii de laborator realizate de catre laboratoare de specialitate (viii) date privind interese vitale de sănătate ale unei persoane, date relevante pentru motive de interes public, de sănătate publica, date privind externarea pacientului, starea la externare, evaluarea cardiologica la finalul programului de recuperare in sistem ambulatoriu, etc. (ix) detalii de plata si respectiv de asigurare precum număr cont si unitate bancara daca sunt necesare, adresa de facturare, calitatea de asigurat si respectiv asiguratorul;

b) iar in relația cu vizitatorii, imaginile captate (si verificate in sistem real) de camerele de supraveghere a zonelor de acces in scop de paza si protecție a persoanelor si a bunurilor din incinta, si stocate daca este cazul pentru situatii impuse de lege; cele de la lit.a) dupa caz, de regula, colectate direct de la persoanele vizate, cand este cazul si de la familie, din documentele medicale eliberate (bilet de trimitere medic de familie, documente medicale de externare/alte documente medicale, scrisoare medicala, bilet de trimitere, daca este cazul), iar, când acestea/acestia sunt in imposibilitate medicala si/sau juridica a le furniza, de la unitățile medicale care au aceste date, respectiv de la persoanele care au atribuții/obligații legale in acest sens.

De asemenea, este posibil, daca vom considera necesar, sa solicitam informații/date cu caracter personal cu privire la familie/istoricul medical al rudelor persoanelor vizate, pentru anumite afecțiuni cu caracter ereditar/in familie.

Operatorul atrage atenția persoanei vizate ca datele si informațiile privind starea de sănătate, datele privind rasa, rezultatul analizelor si investigațiilor medicale, materialul biologic sau investigativ, constituie date cu caracter personal speciale care prezinta un risc mai mare pentru drepturile si libertățile persoanei vizate din perspectiva protecției datelor cu caracter personal. Pe cale de consecință, Operatorul aduce la cunoștința persoanei vizate obligațiile sale profesionale si legale de păstrare a confidențialității, implicit a datelor cu caracter personal.

III. Categoriile de persoane vizate de către Cardio-Rec in desfășurarea activității sale sunt (i) persoane fizice pacienți, (ii) familia pacientului, persoane care însoțesc pacienții, respectiv au responsabilitatea legala a îngrijirii acestora, (iii) reprezentanți ori ocrotitori legali ai pacienților/ai pacienților minori, (iv) reprezentanți ai furnizorilor diverși de bunuri si servicii de utilitate medicala, de la echipamente si aparatura medicala, la servicii de întreținere si mentenanță, care vin in locatia Cardio-Rec (v) reprezentanți ai autorităților, ai organismelor abilitate prin lege, care se prezinta in locatia Cardio-Rec, etc.

IV. Scopurile principale ale prelucrării datelor cu caracter personal de către Cardio-Rec constau in:

a. investigatii medicale pentru stabilirea de diagnostic/-e si respectiv prognostic/-e medical/-e, respectiv oferirea si realizarea de servicii medicale, precum (i) consultanta medicala de specialitate-cardiologie, medicina interna, pneumologie, neurologie, diabet zaharat si boli de nutriție, geriatrie,  etc (ii) chirurgie generala, (iii) consultanta medicala generala – medicina de familie, (iv) servicii de medicina recuperatorie in spital, respectiv in sistem ambulatoriu, (v) investigații medicale cu aparatura de specialitate-imagistica, (vi) explorări funcționale (holter tensiune, holter EKG, test de efort) (vii) îngrijiri de sănătate, servicii medicale in scop de prevenție, prevenție cardiovasculara, (viii) intervenții medicale chirurgicale, (ix) organizarea unor programe de recuperare specifice precum recuperare post-chirurgie cardiaca, post-infarct miocardic, recuperare pacienți cu insuficienta cardiaca sau cu arterita de membre inferioare, respectiv de programe de prevenție;

b. comunicare cu pacientul, cu familia acestuia când este cazul, confirmare programare/reprogramare/anulare programare, de informare si respectiv de obținere a acordurilor pacientului daca acesta consimte, astfel cum sunt reglementate acestea de prevederile Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului si de normele de punere in aplicare, comunicare cu abonatii la newsletter Cardio-Rec;

c. realizarea raportărilor in scop de interes public/de sănătate publica, când este cazul inclusiv la solicitarea autorităților abilitate prin lege;

d. analizare si respectiv de realizare, completare, comunicare, dupa caz a documentelor specifice activitatii: bilet de trimitere, scrisoare medicala, foaie de observatie clinica generala, referat catre comisii de expertiza, certificat concediu medical, decont CNAS, informare asigurator, etc.; iar scopurile secundare, de regula, constau in (i) programare pacient (ii) paza si protectie acces, a persoanelor, bunurilor, aflate in Centrul Cardio-Rec, a locatiei Cardio-Rec (iii) raportare statistica, pentru care se utilizează date in mod anonimizat, (iv) evaluare a activității proprii prin utilizarea anonimizata/pseudonimizata a formularelor de evaluare a satisfacției pacientului, (v) studii clinice când/daca se efectueaza si pacientul consimte la studiul respectiv (vi) respectarea si îndeplinirea cerințelor financiar-fiscale, (vii) achiziționarea serviciilor de suport si mentenanță pentru activitatea de servicii medicale si recepționarea acestor servicii, (viii) stocare/arhivare a datelor conform prevederilor legale in vigoare.

V. Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal constau, de regula, in:

 • relația de tip contractual pacient-centru de sănătate;
 • obligațiile legale care revin Cardio-Rec in relația sa cu pacientul, precum cele prevăzute de Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului;
 • interesul general de sănătate publica;
 • consimtamantul persoanei vizate, cand este cazul;
 • relatia pacientului cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate („CNAS”) si interesul legitim al Cardio-Rec in îndeplinirea obligațiilor proprii contractuale cu CNAS;
 • interesul legitim al Cardio-Rec de a evalua performanta serviciilor sale;
 • îndeplinirea obligațiilor legale care revin Cardio-Rec si ca societate, pentru desfășurarea activității;
 • interesul legitim al Cardio-Rec de susținere a propriilor drepturi, când este cazul.

Nota: Pentru claritate, precizam ca acordurile pentru (i) tratament, (ii) pentru o intervenție medicala, (iii) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea produselor biologice prelevate in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului agreat si/sau (iv) pentru fotografierea ori înregistrarea pacientului in incinta unității sanitare in scop de investigatie medicala si stabilire diagnostic/tratament a unei stari de fapt la un moment dat si care nu poate fi retinuta dat fiind evolutia sa decat astfel (v) pentru comunicarea de date de sănătate de la o unitate spitaliceasca la alta, (vi) pentru participarea la un studiu clinic cand si daca se efectueaza un astfel de studiu, sunt acorduri specifice activităților medicale si nu Regulamentului nr.2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

VI. Activitatea de Prelucrare date cu caracter personal pe care o efectuează Cardio-Rec prin realizarea serviciilor de asistenta medicala, in temeiurile mai sus menționate si pentru scopurile indicate, consta in operațiunile si/sau setul de operațiuni de înregistrare scriptica, înregistrare electronica, captare pe suport tip radiografie/device stocare, de organizare, structurare, stocarea pe unitățile de lucru si/sau sub forma de evidenta si/sau document semnat si parafat de medic (fisa a pacientului, foaia de observație clinica generala, foaie de temperatura adulți, informatii furnizate de dispozitive de tip holter, de rețeta electronica pentru pacienți, înregistrare bilete de trimitere, referate pentru comisii de expertiza, certificate medicale) extragere, consultare, utilizare, arhivare, prin mijloace automate, manuale si/sau mixte după caz, de către persoanele autorizate in acest sens de către Cardio-Rec conform regulilor si procedurilor sale de lucru. In ceea ce privește probele de material biologic Cardio-Rec nu realizează in esență o activitate de prelucrare de date cu caracter personal ci o activitate de recoltarea a acestor probe si analiza, respectiv de interpretare a analizelor efectuate de către laboratoare de specialitate cu care Cardio-Rec colaborează (Laborator Synevo Romania). Pentru evitarea oricarui dubiu precizam totodată ca informatiile/datele retinute de catre holter-ul in ambulatoriu, respectiv telemetria in timp real, se acceseaza, se descarcă, se stochează, pe serverele clinicii, respectiv se interpretează, cand pacientul revine cu dispozitivul in centrul Cardio-Rec, neconstituind/ nerealizandu-se o monitorizare de la distanta.

VII. Durata prelucrării datelor cu caracter personal in relația cu pacienții/vizitatorii este, după caz, reprezentata:

a. (i) de durata contractării cu pacienții, de cea a aducerii la îndeplinire a serviciilor medicale solicitate de către aceștia, a celor de urgenta medicala, ori pe baza recomandărilor medicale făcute sau a planului de tratament indicat, la care se adaugă (ii) durata necesara exercitării drepturilor care decurg din relația contractuala după încetarea ei si (iii) durata pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Cardio-Rec in acord cu prevederile legislației aplicabile privind evidentele proprii, privind istoricul medical al pacientului, privind arhivarea, respectiv (iv) durata necesara exercitării drepturilor proprii si/sau a intereselor legitime ale Cardio-Rec (precum dreptul la apărare in caz de litigiu ori de investigație);

b. in ceea ce privește furnizorii de servicii care se prezinta in locatia Cardio-Rec de (i) de durata furnizarii de servicii de întreținere, suport si mentenanță, de durata realizării activităților diverse precum cele de audit ori certificare, la care se adaugă (ii) durata necesara exercitării drepturilor care decurg din relația contractuala respectiva după încetarea ei, (iii) durata pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Cardio-Rec S.R.L. in acord cu prevederile legislației aplicabile (privind evidentele proprii, cele financiar-contabile, cele privind arhivarea, etc.);

c. durata necesara stocarii unor imagini captate de camerele de supraveghere acces pentru cazuri impuse de lege.

VIII. Categorii de destinatari (persoane fizice sau juridice ori organisme/entități) cărora le pot fi dezvăluite datele cu caracter personal de către Cardio-Rec sau care, prin natura activitatii lor ori prin atributiile pe care le au, pot avea acces autorizat la astfel de date:

a. persoanele care reprezintă legal sau convențional Cardio-Rec precum si persoane fizice, angajați, colaboratori, – cadre medicale – care au necesitatea de a utiliza date cu caracter personal pentru desfășurarea sarcinilor de serviciu încredințate, respectiv pentru desfasurarea activitatii de asistenta si acordarea de servicii medicale (denumite persoane autorizate) de către Cardio-Rec si care au obligația păstrării secretului actului medical, a respectării confidențialității, inclusiv in ceea ce privește datele cu caracter personal;

b. medici colaboratori, respectiv alți furnizori de servicii medicale, de servicii de analize medicale de specialitate, care au de asemenea obligația păstrării secretului actului medical, a respectării confidențialității;

c. entități publice de stat ori autonome cărora datele personale trebuie sa le fie transmise în vederea îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege, de regulamente, de alte norme aplicabile, in interes de sanatate publica, dupa caz: Ministerul Sănătății Publice, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publica, Institutul National de Statistica, împuterniciți ai acestora, Colegiul National al Medicilor, OAMGMAR (Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania) daca este cazul, organe de cercetare, instanțe de judecata, la solicitarea acestora/când se impune conform legii;

d. solicitanți de studii clinice, când/daca se realizează astfel de studii si catre care insa ca regula se trimit date anonimizat/pseudonimizate;

e. asiguratori din Romania sau din alte state, daca este cazul, in funcție de asiguratorul pacientului ca persoana vizata si pe baza anuntului/solicitarii persoanei vizate de regula;

f. parteneri si respectiv furnizori de aparatura si tehnica medicala, unități farmaceutice pe baza de prescripție, furnizori de servicii pentru buna si legala funcționare a Centrului Cardio-Rec: furnizori autorizați, companii de mentenanță si întreținere sisteme tehnice/website, furnizori de servicii de audit si certificare tip ISO, de contabilitate, de consultanta avocațiala daca este cazul, experți in anumite domenii precum IT/marketing, etc. care pot avea acces la date cu caracter personal in masura necesara desfasurarii activitatii de suport pentru activitatea Cardio-Rec.

IX. La data prezentei, CARDIO-REC nu efectueaza prelucrari de date in scop de transfer de date cu caracter personal in afara României/Spațiului Economic European.

X. Drepturile Persoanei Vizate In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.2016/679, general, privind protecția datelor cu caracter personal, dumneavoastră, ca persoane vizate, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale prelucrate de Cardio-Rec:

 • dreptul la informare si respectiv de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificarea, la completarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), cu excepțiile prevăzute de art.17 din Regulamentul (UE) nr.679/2016, general, privind protecția datelor cu caracter personal, precum si cele care țin de istoricul medical al pacientului;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de opoziție, cu precizarea ca nu efectuam prelucrare de date in scop publicitar/de marketing;
 • dreptul la retragere a consimtamantului in cazul in care ati exprimat pentru Cardio-Rec un astfel de consimtamant de prelucrare date cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor, pe un format tehnic structurat compatibil cu dispozitivul automat al destinatarului la solicitarea expresa a persoanei vizate;
 • prelucrare automata, cu precizarea ca la aceasta data Cardio- Rec nu utilizează astfel de mijloace de prelucrare pe baza cărora sa se ia vreo decizie in privința persoanei vizate, exclusiv pe baza de prelucrare automata;

si va invitam sa le exercitați fata de Cardio-Rec S.R.L., ori de cate ori considerați de cuviința, prin formularea in acest sens a unei solicitări scrise la adresa Sos. Unirii, nr. 187, Corbeanca, Ilfov, către doamna Mihaela Sili sau prin e-mail la: [office@cardiorec.com]. Eventuale plângeri, dragi pacienți si/sau vizitatori, le puteți adresa (i) Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau (ii) instanței competente.

XI. In cazul in care vor aparea situatii care vor impune modificarea prezentei Note de informare, Operatorul – Societatea Cardio-Rec S.R.L (Centrul de Prevenție si Recuperare Cardiovasculara) – va modifica prezenta si va face versiunea modificata disponibila, de asemenea.

Cardio-Rec S.R.L.

Centrul de Prevenție si Recuperare Cardiovasculara

Abonează-te la newsletter